Border Between Australia’s Powerhouse States to Open Nov. 23